Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020
23-06-2016
23-06-2016

Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-12-2015

Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
19-11-2015
05-01-2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển TMĐT quốc gia
02-03-2015
02-03-2015

Thông tư Quy định về việc quản lý website thương mại điện tử
05-12-2014
01-01-2014

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
11-05-2014
11-05-2014

Quảng cáo