QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHÚ YÊN


UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

 

Số: 186 /QĐ-SCT

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

        Phú Yên, ngày 29  tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế về quản lý và hoạt động Sàn giao dịch
thương mại điện tử tỉnh Phú Yên (tạm thời)

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;
Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;
Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử;
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Phú Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Phú Yên;
Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 - 2020;
Theo đề nghị của Phòng Quản lý thương mại,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên.
Điều 2. Giao Ban quản trị Sàn giao dịch, các phòng, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở chỉ đạo, thay đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- UBND tỉnh (b/c);

- Cục TMĐT và Kinh tế số (biết);

- Sở Thông tin và Truyền thông (biết);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, QLTM.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 Đào Tấn Cam
UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 QUY CHẾ

Quản lý và hoạt động Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số  186 /QĐ-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2017

của Sở Công Thương Phú Yên)

 
   

 

 

 Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử tỉnh Phú Yên (gọi tắt là Sàn giao dịch).
2. Quy chế này quy định việc quản lý, tổ chức hoạt động và tham gia Sàn giao dịch.
Điều 2. Quy định chung
1. Tên miền và địa chỉ truy cập Sàn giao dịch là http://phuyentrade.com.vn.
2. Mục tiêu Sàn giao dịch: Sàn giao dịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trao đổi, mua bán hàng hóa, dịch vụ,… với mục tiêu:
- Tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.
- Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp.
- Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế.
3. Đơn vị quản lý Sàn giao dịch: Sở Công Thương Phú Yên là đơn vị quản lý Sàn giao dịch; Ban quản trị Sàn giao dịch do Sở Công Thương Phú Yên thành lập, có nhiệm vụ quản lý và vận hành Sàn giao dịch hoạt động thực hiện các mục tiêu đề ra theo quy định của pháp luật.
4. Đơn vị tham gia Sàn giao dịch:
- Các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh cá thể, thương nhân, cá nhân đều có quyền tham gia Sàn giao dịch và được gọi là thành viên tham gia Sàn giao dịch.
- Thành viên đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ (người bán): là các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, thương nhân tham gia Sàn giao dịch với mục đích giới thiệu, trưng bày, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
- Thành viên sử dụng dịch vụ (người mua): là các tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch với mục đích mua hàng hóa, dịch vụ; đánh giá, đóng góp ý kiến về hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch.
5. Kinh phí tham gia Sàn giao dịch: Thành viên được miễn phí tham gia Sàn giao dịch.
 
Chương II

QUY TRÌNH GIAO DỊCH

Điều 3. Quy trình dành cho người bán
- Bước 1: Người bán có nhu cầu tham gia Sàn giao dịch đọc và tìm hiểu quy chế hoạt động của Sàn giao dịch tại mục “Quy chế”. Click vào ô “Hướng dẫn đăng ký thành viên” để tải Bản đăng ký tham gia Sàn giao dịch và điền thông tin vào Bản đăng ký.
- Bước 2: Người bán gửi Bản đăng ký tham gia Sàn giao dịch (scan bản chính) đến email Ban quản trị Sàn giao dịch.
- Bước 3: Ban quản trị thẩm tra thông tin trong thời gian tối đa 03 ngày, kích hoạt tài khoản và thông báo cho người bán qua email.
- Bước 4: Người bán click vào ô “Tài khoản” để đăng nhập tài khoản và mật khẩu do Ban quản trị cung cấp. Click vào ô “Bảng điều khiển” để tạo gian hàng, đăng thông tin, hình ảnh, mô tả sản phẩm, giá cả sản phẩm.
Người bán nên thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin cung cấp trên Sàn giao dịch.
- Bước 5: Người bán hàng tự quản lý gian hàng, đơn hàng, liên hệ với người mua hàng để thực hiện giao dịch.
Điều 4. Quy trình dành cho người mua
- Bước 1: Người mua truy cập vào Sàn giao dịch, tìm hiểu thông tin về hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp.
- Bước 2: Sau khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ cần mua, click vào ô “Mua sản phẩm”, sản phẩm cần mua sẽ được chuyển đến "Giỏ hàng".
- Bước 3:Nếu người mua muốn mua tiếp sản phẩm khác, click vào ô "Tiếp tục mua hàng"; trường hợp không muốn đặt mua tiếp thì click vào ô "Đặt hàng".
- Bước 4: Người mua điền đầy đủ thông tin liên hệ và hoàn tất đặt hàng.
- Bước 5: Người bán và người mua trao đổi, thống nhất phương án giao hàng, thanh toán và thực hiện giao dịch.
Điều 5. Hủy đơn hàng
Người mua có thể hủy đơn hàng bằng cách liên lạc trực tiếp qua email hoặc điện thoại với người bán. Các tổn thất do việc hủy đơn hàng gây ra (nếu có) do người bán và người mua thỏa thuận, thống nhất.
Điều 6. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại
1.Nguyên tắcgiải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa người mua và người bán do hai bên thỏa thuận. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên, người mua hoặc người bán có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.
2. Người mua gửi khiếu nại trực tiếp đến người bán hoặc Ban quản trị Sàn giao dịch trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo như thông tin đã công bố.
3.Người bán gửi khiếu nại đến người mua, đồng thời gửi đến Ban quản trị Sàn giao dịch trong trường hợp người mua từ chối nhận hàng, nhận hàng nhưng chậm trễ thanh toán hoặc các nội dung liên quan khác.
Điều 7. Bảo đảm an toàn giao dịch 
1. Đối với đăng ký, xác nhận thành viên
Mọi thông tin mà tổ chức, cá nhân khai báo trong quá trình đăng ký thành viên được Ban quản trị giữ bí mật theo quy định, cam kết không tiết lộ thông tin khi chưa được sự đồng ý của thành viên, trừ trường hợp khi có yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật.
2. Đối với hoạt động của thành viên
- Thông tin về giao dịch trên Sàn giao dịch chỉ có người bán và người mua biết và được xác nhận qua email, điện thoại của người bán khi đăng ký và người mua khi đặt hàng. Đồng thời, áp dụng các biện pháp an toàn hợp pháp trong phạm vi và điều kiện có thể để ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập trái phép, bảo đảm cho Sàn giao dịch được hoạt động ổn định và an toàn.
- Thành viên tham gia Sàn giao dịch tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ nào để can thiệp hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Sàn giao dịch. 
 

CHƯƠNG III

QUẢN LÝ SÀN GIAO DỊCH

Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của Ban Quản trị Sàn giao dịch
1. Quyền hạn
- Tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân tham gia thành viên của Sàn giao dịch.
- Từ chối, tạm ngừng hoặc thu hồi tài khoản thành viên trong trường hợp phát hiện thành viên có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động của Sàn giao dịch.
2. Trách nhiệm
Duy trì hoạt động thường xuyên của Sàn giao dịch; thẩm tra và xác thực thông tin thành viên tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên Sàn giao dịch.
Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của thành viên
1. Quyền của thành viên
- Tạo một gian hàng riêng để cập nhật thông tin, quảng bá hàng hóa, dịch vụ và tiến hành giao dịch kinh doanh.
- Được cấp một tài khoản thành viên và mật khẩu đăng nhập khi đăng ký để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch.
- Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch.
- Được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch.
- Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc email đến Ban quản trị Sàn giao dịch.
2. Nghĩa vụ của thành viên
- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn giao dịch, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch; đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên Sàn giao dịch.
- Khi bổ sung, thay đổi thông tin hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch, người bán phải gửi thông tin đến Ban quản trị Sàn giao dịch để thẩm tra thông tin.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp thông tin, khuyến mại, thanh toán và giao kết hợp đồng. Bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thông tin cho Ban quản trị Sàn giao dịch khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin lên gian hàng, đặc biệt là thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chính sách khuyến mại. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì phải cung cấp thông tin số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
- Tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình; không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Ban Quản trị Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh nào do việc để mất thông tin gây ra.
Điều 10. Tạm dừng, chấm dứt quyền sử dụng tài khoản thành viên
1. Thành viên bị tạm dừng quyền sử dụng tài khoản của mình trên Sàn giao dịch khi không bổ sung, chỉnh sửa những thông tin sai quy định theo yêu cầu của Ban quản trị Sàn giao dịch.
2. Thành viên bị chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của mình trên Sàn giao dịch trong các trường hợp sau:
- Do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
- Vi phạm Quy chế này; vi phạm thuần phong mỹ tục hay ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cá nhân, tổ chức, địa phương, quốc gia; vi phạm các chủ trương, chính sách của địa phương, của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Vi phạm luật, thông lệ quốc tế, các quy định khác có liên quan.
- Có hành vi liên quan việc tổ chức liên kết nhóm hoặc tự  tổ chức thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, khởi tạo và phát tán virus máy tính, thư rác gây hư hại hệ thống công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến giao dịch của Thành viên khác hoặc đối tác.
3. Khi Thành viên bị tạm dừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản thì tất cả các thông tin, dữ liệu liên quan của Thành viên trên Sàn giao dịch sẽ bị tạm ngừng hoặc chấm dứt công bố trên Sàn giao dịch.
Điều 11. Quy định cấm trên Sàn giao dịch
1. Không được mua bán hàng giả, hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại, tạo và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo đơn đặt hàng, chào hàng giả. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
3. Không được có hành động gây mất uy tín trên Sàn giao dịch dưới mọi hình thức như: gây mất đoàn kết giữa các thành viên, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của thành viên khác và uy tín của Sàn giao dịch.
 
 
 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Ban quản trị Sàn giao dịch
1. Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy chế này trên Sàn giao dịch; chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc theo nhiệm vụ được giao; theo dõi, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở để thay đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Đăng tải công bố Quy chế này trên Sàn giao dịch.
Điều 13. Điều khoản áp dụng
1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa Sàn giao dịch và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên để giải quyết. Quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên là quyết định có giá trị pháp lý mà các bên phải chấp hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung không phù hợp, Sở Công Thương có trách nhiệm chỉnh sửa Quy chế này và thông báo lên Sàn giao dịch cho các thành viên biết.
Điều 14. Điều khoản cam kết
Mọi thành viên khi sử dụng Sàn giao dịch để mua bán trực tuyến đồng nghĩa với việc các bên có liên quan đã chấp nhận tuân theo Quy chế này.
Điều 15. Địa chỉ liên lạc của Sàn giao dịch
Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Số 78-80 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3842737 – 3841907       Fax: 0257.3841585